Copyright © 2014 WSB

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

Węgliki Spiekane BAILIDONIT spółka  z o.o. w Katowicach

1. Postanowienia ogólne

1.1. Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy: Węgliki Spiekane BAILIDONIT spółka z o.o. w Katowicach, są wiążącym elementem każdej zawartej umowy sprzedaży (w tym umowy handlowej) produktów i usług oferowanych przez tą firmę. Niniejsze warunki obowiązują strony, o ile nie zostały dokonane odmienne pisemne uzgodnienia.

2. Definicje

Użyte w Ogólnych Warunkach Handlowych określenia oznaczają:

1) Dostawca - Węgliki Spiekane BAILIDONIT spółka z o.o. w Katowicach;

2) Zamawiający – podmiot zainteresowany nabyciem produktów lub usług świadczonych przez Dostawcę albo odpowiednio podmiot który zamówił takie produkty lub usługi;

3) Strony – Dostawca i Zamawiający;

4) produkty katalogowe - produkty które są umieszczone w katalogach Dostawcy (wytwarzane na skład magazynowy), na które zostały podane ceny z cennika Dostawcy udostępnianego w opracowanej ofercie dla Zamawiającego;

5) produkty specjalne - produkty wytworzone albo dostarczone przez Dostawcę według projektu, oczekiwań, rysunków lub wzorów Zamawiającego.

3. Przyjmowanie zamówień i realizacja dostaw

3.1. Zamawiający składa zamówienia w formie pisemnej również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i określa w nich wszystkie swoje oczekiwania w stosunku do Dostawcy. Dostawca w formie pisemnej potwierdza przyjęcie zamówienia i podaje końcowe, wiążące ustalenia dotyczące jego realizacji. Dostawca nie ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych rzeczy, gdy wytworzenie rzeczy nastąpi w warunkach niepoinformowania Dostawcy, że składane zamówienie realizowane  jest na  potrzeby   prac badawczo-rozwojowych lub jako prototyp i w tym zakresie nie zostanie przez Zamawiającego dostarczona treść dokumentacji technologicznej. W takim przypadku dokumentacja ta jest niezbędna dla określenia sposobu produkcji i podjęcia procesu technologicznego oraz wyliczenia rzeczywistych kosztów procesu produkcji, którego warunki w tego rodzaju zamówieniach muszą zostać rozważone i dostosowane do charakteru zamówienia.

3.2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w razie przyjęcia przez Zamawiającego oferty Dostawcy określającej warunki realizacji złożonego Zamówienia przez Zamawiającego w formie pisemnej..

3.3. Jeżeli Zamawiający składa zamówienie bez uprzedniego otrzymania oferty Dostawcy, to do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero po ustaleniu przez Strony istotnych warunków realizacji danego zamówienia przez Dostawcę, zwłaszcza przedmiotu zamówienia, ceny, terminu wykonania i warunków płatności. W każdym innym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest również dokumentem wiążącym obie strony.

3.4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i usług według katalogu Dostawcy lub innych jego ofert i dokonanych uzgodnień. W każdym wypadku odbiór powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty poinformowania Zamawiającego o wykonaniu przez Dostawcę zamówionych produktów. W razie wystąpienia zwłoki w odbiorze przekraczającej 14 dni, Dostawca może obciążyć Zmawiającego kosztami przechowania w wysokości  0,2% wartości nieodebranych produktów za każdy dzień ich przechowywania.

3.5. Ze względu na różnice w czasie produkcji lub sposobie dostawy poszczególnych produktów składających się na jedno zamówienie, Dostawca może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku Zamawiającemu zostanie przedstawiona indywidualna propozycja dostawy na warunkach wynikających z konkretnego zamówienia. Po wybraniu przez Zamawiającego jednej z opcji Dostawca niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia.

3.6. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów, o ile powiadomi o tym Dostawcę w terminie do 3 dni od daty zawarcia przez strony umowy zgodnie z pkt.3.2 lub odpowiednio pkt 3.3. W razie rezygnacji z zamówienia przez Zamawiającego po upływie tego terminu, Dostawca może domagać się od niego zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości kosztów poniesionych dotychczas przez Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia, z tym że jeśli zamówienie dotyczyło produktów specjalnych i produkty te zostały już wykonane, wówczas Dostawca może domagać się zapłaty całego wynagrodzenia.

3.7. Wszelkie zmiany w zamówieniach wymagają formy pisemnej i pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę. Jeśli Zamawiający złoży je w terminie 3 dni, liczonych od dnia złożenia pierwotnego zamówienia, to dostawca nie będzie obciążał go kosztami, o których mowa w pkt. 3.6. W wypadku zmian zgłoszonych po upływie danego terminu, stosuje się odpowiednio pkt 3.6.

3.8. W przypadku zgłoszenia zmian Dostawca ma prawo odmówić realizacji zmienionego zamówienia. W takim przypadku strony ustalają w terminie 24 godzin czy będzie realizowane pierwotne zamówienie.

3.9. W przypadku realizacji zamówień długoterminowych Dostawca zastrzega sobie możliwość renegocjacji ceny w sytuacji gdy ceny surowców, materiałów wsadowych, energii elektrycznej lub gazów technicznych liczone w PLN wzrosną o ponad 5%, a w razie braku akceptacji nowej ceny ze strony Zamawiającego odstąpić od umowy.

4. Wymagania szczegółowe dotyczące składanych zamówień i korespondencji

4.1. Zamawiający będący nowymi kontrahentami oraz Zamawiający którzy nie złożyli wcześniej u Dostawcy dokumentów rejestracyjnych, powinni dostarczyć razem z zamówieniem niżej wymienione dokumenty:

  1. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub odpowiednio odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorstw - zależnie od rodzaju przedsiębiorcy.
  2. Decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.

Dostawca ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu otrzymania takich dokumentów od Zamawiającego i wydłużyć potwierdzony termin o czas, w którym otrzymał te dokumenty.

4.2. W przypadku jakichkolwiek zmian w nazwie, adresie, nr NIP, reprezentacji firmy, numerach telefonów, adresów mailowych lub innych danych, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie do Dostawcy dokumenty (oryginały do wglądu lub potwierdzone kopie) lub oświadczenia, potwierdzające fakt wystąpienia zmian.

4.3. Wszelka korespondencja, zawiadomienia i inne oświadczenia będą sporządzane na piśmie i przekazywane między Stronami osobiście, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adresy lub numery fax wskazane w umowie, zamówieniach lub dostarczanych zgodnie z pkt. 4.1 dokumentach.

4.4. Do chwili poinformowania drugiej Strony o zmianie pocztowych danych adresowych lub adresów e-mail, w formie pisemnej sygnowanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,  pisma doręczone na dotychczasowe adresy pocztowe, mailowe lub numery fax wskazane w umowie, zamówieniu lub dokumentach o których mowa w pkt. 3.1 uważa się za skutecznie doręczone między Stronami, przy czym:

  1. w wypadku korespondencji e-mail - uważa się ją za doręczoną w pierwszym dniu roboczym innym niż sobota, następującym po dniu wysłania;
  2. w wypadku korespondencji przesłanej listem poleconym, która została zwrócona przez pocztę z uwagi na zmianę adresu lub nieodebranie przez adresata - uważa się ją za doręczoną w terminie 14 dni od daty nadania.

5. Terminy realizacji dostaw

5.1. Zamówienia na produkty katalogowe oraz usługi będą realizowane w terminie uzgodnionym przez Strony w formie pisemnej.

5.2. Zamówienia na produkty i usługi specjalne (według rysunków i wzorów Zamawiającego) - będą realizowane po odrębnym uzgodnieniu przez strony terminów dostawy.

5.3. Jeżeli strony (Dostawca/Zamawiający) nie ustaliły inaczej to dla wartość zamówienia powyżej 10 000 zł netto - dostawa do zamawiającego w Polsce następuje staraniem i na koszt oraz ryzyko Dostawcy. Zamówienia dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej wg warunków zawartych miedzy Dostawcą a firmą kurierską lub transportem własnym. Zamówienia o niższej wartości będą realizowane na koszt i ryzyko Zamawiającego.

5.4. Zamawiający powinien dokonać odbioru zamówionych produktów w ustalonym terminie. W razie niedokonania odbioru w takim terminie, Dostawca może obciążyć go kosztami przechowania o których mowa w pkt 3.4 oraz poniesionymi kosztami transportu. Ponadto jeśli zwłoka w odbiorze przekroczyłaby 14 dni, , to Dostawca może - według swojego wyboru - dysponować produktami Zamawiającego według własnego uznania bez obowiązku pokrywania jakichkolwiek kosztów, lub domagać się od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia.

5.5. W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza się zwłoki lub opóźnienia w zapłacie ceny za wcześniejsze zamówienia, Dostawca zastrzega sobie prawo powstrzymania się z realizacją kolejnych zamówień takiego Zamawiającego do czasu uregulowania zaległości zgodnie z pkt 6.10 i pkt 6.11 oraz prawo zmiany formy i terminu płatności.

5.6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedotrzymania terminu dostawy lub odstąpienia od jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, powstałych po podpisaniu Umowy i uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub w części, którym nie można było zapobiec przy dołożeniu należytej staranności i które traktowane są na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajów handlowych jako siła wyższa. Zdarzeniami siły wyższej, w myśl niniejszej umowy, są w szczególności: strajk generalny, strajk u Dostawcy, blokady dróg, portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności. Czas realizacji dostawy ulega wydłużeniu o okres równy czasowi występowania wymienionych wyżej okoliczności siły wyższej i usunięcia jej skutków.

5.7. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt. 5.6 lub opóźnienia w realizacji dostawy nie przekraczającego 21 dni Dostawca zwolniony jest z odpowiedzialności za szkodę rzeczywistą oraz utracone korzyści oraz nie ma obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych lub odszkodowań jakie zapłacił Zamawiający osobom trzecim. W przypadku opóźnienia przekraczającego 21 dni, niewynikającego z zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt. 5.6, Zamawiający może żądać kary umownej od Dostawcy w wysokości 0,01% za każdy dodatkowy dzień zwłoki, jednak sumarycznie  nie więcej niż 10% wartości zamówienia.

5.8. W przypadku utrzymywania się sytuacji określonych jako siła wyższa, wskazanych w powyższym pkt. 5.6 w sposób nieprzerwany przez ponad 30 dni każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje powyższy pkt. 5.7.

5.9 Dostawca zastrzega sobie prawo dostawy z tolerancją ilościową do plus/minus (+/-) 10% dla każdej pozycji wyrobu uruchomionej produkcji specjalnej dla potrzeb Zamawiającego.

6. Ceny, warunki płatności i zastrzeżenie własności

6.1. Dostawca zastrzega, że na produkty katalogowe oraz oferowane usługi obowiązują ceny zawarte w aktualnym cenniku Dostawcy.

6.2. Wszystkie ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

6.3. Podawane przez Dostawcę ceny są cenami netto Loco magazyn Katowice, z zastrzeżeniem pkt 5.3,  chyba że ustalono inaczej w indywidualnej pisemnej ofercie, bądź w potwierdzeniu zamówienia.

6.4. Ceny na produkty i usługi, o których mowa w pkt. 5.2. będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

6.5. Ceny potwierdzone dla przyjętych już zamówień są obowiązujące mimo ewentualnych późniejszych zmian cen w cenniku Dostawcy.

6.6. Warunki płatności Dostawca każdorazowo przedstawia Zamawiającemu w swoich ofertach i potwierdzeniach przyjęcia zamówienia.

6.7. Dniem zapłaty jest dzień faktycznego wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy.

6.8. W przypadku złożonych zamówień możliwe są następujące formy płatności:

  1. Przedpłata - płatność przelewem na wskazane konto przed dokonaniem wysyłki zamówienia.
  2. Pobranie - płatne kurierowi, zapłata za towar w trakcie dostarczania zamówienia, jednak w przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płacenia za pobraniem.
  3. Rozliczenia z odroczonym terminem płatności – których możliwość dostępna jest dla stałych klientów, po uzgodnieniu warunków z Dostawcą (Działem Handlowym), wymagające akceptacji Dyrektora Handlowego Dostawcy lub Zarządu.

6.9. Za nieterminowe płatności mogą być naliczane przez Dostawcę odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych przewidzianych ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach płatności w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.). Następne dostawy mogą być realizowane na zmienionych warunkach przedstawionych w kolejnych potwierdzeniach zamówień.

6.10. Dostawca ma prawo wstrzymać bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dostawy produktów do czasu uregulowania należności za poprzednie dostawy lub zażądać pełnej przedpłaty przed wydaniem produktu lub jego wysłaniem.

6.11. Dostawca może żądać od Zamawiającego - mającego zaległości płatnicze lub zagrożonego niewypłacalnością - zabezpieczenia płatności przewidzianych prawem cywilnym i wekslowym, wstrzymać realizację zamówień Zamawiającego do czasu uregulowania przeterminowanych płatności, a także rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym dalszą współpracę handlową, bez ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań i kar.

7. Własność towarów (rzeczy sprzedanej)

Produkty pozostają własnością Dostawcy do czasu zapłacenia przez Zamawiającego całej kwoty należności przypadających za dostarczone produkty (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).

8. Gwarancja

8.1. Zamawiający po otrzymaniu towaru jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania odbioru jakościowego i ilościowego. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub różnic ilościowych Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia pisemnej reklamacji w ciągu 5 dni od daty otrzymania towaru. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie oznacza przyjęcie towaru bez uwag.

8.2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na każdy produkt wykonany i dostarczony przez Dostawcę oraz zapewnia, że powinien być on wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

8.3. Zobowiązania Dostawcy wynikające z tej gwarancji są ograniczone do bezpłatnej wymiany lub naprawy albo wystawienia dokumentu uznaniowego na reklamowany produkt.

8.4. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego.

8.5. Reklamowany produkt powinien być dostarczony do siedziby Dostawcy na koszt Zamawiającego wraz z informacjami o zastosowanych technicznych warunkach eksploatacji.

8.6. Dostawca oceni, czy produkt podlega gwarancji. Dostawca może nie uznać reklamacji i uchylić się od wykonania obowiązków wynikających z gwarancji w każdym z następujących przypadków:

  1. używania produktu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z przeznaczeniem,
  2. samowolnej ingerencji Zamawiającego lub osób trzecich w wyrób – próby demontaż, samodzielna próba naprawy, ostrzenia, itp.
  3. nie dokonywania przez Zamawiającego zwykłych czynności związanych z bieżącą konserwacją produktu i/lub utrzymaniem go w należytym stanie.

8.8. Do rozpatrzenia i uznania naprawy gwarancyjnej niezbędna jest kopia dokumentu zakupu.

8.9. Dostawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

9. Poufność

9.1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich niejawnych handlowych i technicznych szczegółów, które zostały przekazane na skutek nawiązanych stosunków handlowych.

9.2. Rysunki, modele, szablony oraz inne dane, które zostały przekazane Zamawiającemu przez Dostawcę w związku z realizacją umowy, nie mogą być przekazywane do wglądu osobom trzecim i pozostają własnością Dostawcy. Ich powielanie jest dopuszczalne wyłącznie w ramach zawartej Umowy i w celu jej wykonania, z zachowaniem autorskich praw majątkowych oraz innych praw własności intelektualnej Dostawcy.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Błędy wynikłe z niewłaściwej interpretacji OWH lub oraz ewentualne błędy pisarskie nie upoważniają do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości Zamawiający powinien zwrócić się do Dostawcy o wyjaśnienie.

10.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.3. Zamawiający nie ma prawa dokonywania przelewu wierzytelności wynikających z umów z Dostawcą na rzecz osób trzecich. Zakaz obejmuje zarówno kwoty należności głównych jak i odsetek.

10.4. W przypadku, gdy rozwiązanie sporów powstałych w trakcie współpracy Dostawcy i Zamawiającego nie będzie możliwe na drodze polubownej, to zostaną one przekazane do rozstrzygnięcia przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla Siedziby Dostawcy;

Węgliki Spiekane BAILIDONIT Sp. z o.o.
ul. Bracka 28 40-858 Katowice                                                                                                           

Regon: 273281303, NIP: 6341946460

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydz. Gospodarczy, Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000173172. Kapitał zakładowy: 12 404 000,00 zł

Numer BDO: 000017245

Główne konto bankowe:

Konto bankowe dla Kupujących określone na fakturach:

PKO PB 84 1020 2313 0000 3202 0152 5740

11. RODO

Spełniając ustawowy obowiązek wynikający z RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), Dostawca umożliwia Zamawiającemu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę.

Poszczególne klauzule informacyjne znajdują się tutaj.